Så hjälpte vi kunden
 

IT-säkerhet på retailföretag

En av våra seniora projektledare med lång erfarenhet av Informations- och IT-säkerhet hjälper ett stort retailföretag att bli en bättre och mer fokuserad organisation kring risk management och IT-säkerhet.

Arbetet handlar dels om att säkerställa efterlevnad av befintliga säkerhetsprocesser och utveckling av dessa, dels att göra förflyttningen från ett compliancebaserat till riskbaserat arbetssätt och i samband med det harmonisera säkerhetsprocesser över hela företaget med externa och interna säkerhetskrav.

Giraff bidrar med specialistkompetens inom GDPR, PCI och Informationssäkerhet och arbetar aktivt för att skapa värde för kunden i det fortsatta arbetet.

Projektledare inom Internet of Things för ett energibolag

Ett större nordiskt energibolag har som mål att skapa ett IoT baserat system för smarta hem med avsikten att visualisera och sänka energiförbrukning i hushåll. Bolaget storsatsar inom IoT området och har till en början satsat på nybyggnadsprojekt där Smarta hem systemet kopplas till El, Vatten och Värmemätare i byggnader. Lansering sker till en början i några av de nordiska länderna och även ett land i norra Europa under 2019. Under projektets gång har fler Smarta hem funktioner adderats till produkten. Exempelvis hem-, brand- och översvämningslarm och andra finesser som att kunna styra belysning och el-uttag i hemmet. Avsikten är att erbjuda en helhetslösning för sina kunder som i förlängningen ska innehålla exempelvis röststyrning, ventilationsmonitorering, kameraövervakning och mycket mer.

Från början var omfattningen av konsultens uppdrag att planera, implementera och följa upp de kommersiella projektleveranserna av Smarta hem systemet. I sitt arbete tog konsulten initiativ och visade att han även hade kompetens inom IT utveckling, Lean och release management vilket i sin tur ledde till att han utvecklade uppdraget till att innefatta flera roller.

I det här uppdraget såg konsulten att det också gavs möjligheter till en bredare och mer flexibel roll, vilket han uppskattar då det ger honom möjlighet att använda sin kompetens och sina tidigare erfarenheter.

Programkontor och projektledning på Storbank

Giraff ansvarade för driva både program och projekt när en av Sveriges storbanker skulle byta ut befintligt IT-system för en väsentlig del av organisationen. Giraff medverkade under hela projektets livscykel, både under upphandling liksom under projektens genomförande. Giraff var även ansvarig för programstyrningen vilket inkluderade att skapa stödfunktioner för de parallellt drivna projekt som ingick i programmet. Flera Giraff-konsulter ingick i projekten och programmet på storbanken.

Nyutveckling på Transportföretag

En av våra seniora systemutvecklare arbetade med att utveckla ett effektivare stödsystem för säljavdelningen på ett stort transportföretag. Kort tid efter uppdragets start noterade systemutvecklaren att tilltänkt system inte skulle stödja befintlig uttänkt lösning. Han började därför designa ett nytt system som bättre lämpade sig för kundens behov. Genom gediget arbete och noggrann analys lyckades systemutvecklaren skapa ett komplett system som motsvarade kundens förväntningar och önskemål.

  

Modernisering av Webb-bolag

Giraffs konsulter var delaktiga i effektiviseringen och moderniseringen av ett e-handelssystem som syftade till att hantera den ökande försäljningen samt företagets växande sortiment. Uppdraget medförde ständiga utmaningar i och med behovet att snabbt tillgodose kundens krav i en starkt konkurrensutsatt marknad med internationell standard, lagerhantering och logistiklösningar. Giraffs konsulter arbetade med att optimera webbsidan, öka dess flexibilitet och samtidigt koppla ihop det gamla verktyget med det nya. Giraffs konsulter blev mycket insatta i verksamheten och de affärskritiska utmaningarna vilket var fördelaktigt för att kunna råda kring arkitektur och tekniska beslut för att nå största kundnyttan.

 

Projektledning på transportföretag

Transportbolaget ämnar utöka sin verksamhet vilket kommer att påverka logistisk, inköp av fordon samt signalsystem. Syftet är att på sikt skapa förarlös transport. Giraffs konsult arbetar med att ta hand om översynen av gränssnitten mellan de olika systemen. På detta uppdrag har det varit extra viktigt att förstå alla delar av verksamheten för att säkerställa systemintegrationen. Vår Giraff konsult har snabbt satt sig in i verksamheten och kunskapen som ett viktigt verktyg i sitt projekt för att skapa ett helhetsperspektiv och få sina team medlemmar att jobba mot samma mål, på ett effektivt sätt.